תנאי שימוש

תקנון

1.  הגדרות הצדדים לתקנון:

                  האתר:              דייט בתשע / חמישי בתשע / thursday9.co.il 

   להלן: "האתר/השירות"

מפעילת האתר:   פרקטיקל וויז'ן בע"מ ח.פ. 515691194 וכתובתה האלקטרונית לצורך מסירת דואר היא: orr@practicalvision.co.il

להלן: "החברה ו/או מפעילת האתר"

משתמש:              כל יישות משפטית העושה שימוש באתר לצורכיה ו/או צרכים אחרים

להלן: "המזמין/המשתמש/הלקוח"                                                                                                                                       להלן ביחד: "הצדדים"

2.  הקדמה:

2.1   תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך האמור בו מתייחס לשני המינים כאחד.

2.2   התנאים המפורטים בתקנון זה, ואשר יחודשו לעיתים, חלים על כל השירותים הניתנים דרך אתר האינטרנט ונוגעים לכל סוג של שימוש באתר.

2.3   העושה שימוש באתר, הלכה למעשה מאשר את התקנון ומצהיר כי קרא בעיון רב את כל התנאים המפורטים בתקנון, ואף מסכים לכל האמור בהם, ללא סייגים כלשהם, וזאת לאחר שהיוועץ עם כל אדם אשר מצא לנכון.

2.4   תפקידן של כותרות הפרקים לשם נוחות בלבד ולא יהוו כל פרשנות לתקנון.

2.5   תקנון זה הינו מהווה הסכם משפטי המחייב לכל דבר ועניין בין המשתמשים לבין החברה.

2.6   באפשרות החברה לעשות כל שינוי בתקנון – ללא כל התראה ו/או הודעה מראש והשינוי יחול מרגע פרסומו באתר החברה על כלל המשתמשים בעבר ובעתיד.

3.  זכות השימוש וקהל היעד של המשתמשים:

3.1   המשתמש מצהיר כי הוא עונה על הקריטריונים הבאים:

·        אזרח ישראלי;

·        זכר או נקבה מגיל 18 ומעלה.

·        המשתמש מצהיר כי הוא פנוי לקשר רומנטי ואיננו נשוי ו/או ידוע בציבור.

·        אינו פסול דין והוא כשיר משפטית לבצע פעולות כל פעולה משפטית.

·        לא הורשע בעבר בעבירות פליליות ו/או לא תלוי נגדו כתב אישום פלילי.

3.2   על אף האמור בתקנון זה תינתן לחברה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל צורך למתן הסברים ו/או הודעה מראש לשלול את יכולתו של משתמש ספציפי לעשות שימוש באתר ו/או בפלטפורמות שונות של החברה.

4.      מסירת מידע לחברה ואופן ההרשמה לאתר:

4.1   כל משתמש המבקש להירשם לאתר ולעשות בו שימוש ימלא בקשת הצטרפות שלאחריה יעבור תהליך מיון.

4.2  לאחר מכן, ובמידה והמשתמש צלח את תהליך ההרשמה והמיון, יוכל המשתמש לעשות שימוש באתר בכפוף לנהלי החברה.

4.3  על כל משתמש הנרשם לשירותי החברה במטרה לחפש זוגיות, יהיה עליו לספק לחברה את הפרטים הבאים:

·        שם מלא (חובה)

·        כתובת דוא"ל (חובה)

·       מין (חובה)

·       תאריך לידה (חובה)

·        טלפון להתקשרות (לבחירת המשתמש).

·        פרטים כגון: השכלה, העדפות אישיות, תחביבים וכו' (לבחירת המשתמש).

 מסירת הפרטים האמורים מהווה אישור כי המשתמש נתן את הסכמתו המלאה לאמור בתקנון זה.

4.4   המשתמש מצהיר כי הפרטים שהוזנו באתר הינם נכונים ומדויקים, והם שלו בלבד ולא של צדדי ג', וידוע ומובן כי לחברה אין כל יכולת ו/או שליטה על התוכן שיקליד המשתמש ו/או נכונותו כלפי משתמשים אחרים ו/או לכל נזק או טענה אחרת בקשר עם הפרטים או נכונותם כמו גם לדיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכות המחשב.

4.5   במידה ויהיה שינוי כלשהו בפרטי המשתמש, הוא מצהיר כי הוא מודע לכך כי עליו לעדכן ו/או לשנות את פרטיו באתר בהתאם ובהקדם האפשרי.

4.6   החומר שיהיה מצוי בשרתי החברה הינו החומר שהזין ו/או יזין המשתמש באתר ואלה ישמשו כראייה במקרה הצורך.

4.7  המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך כי הזנת פרטים שגויים הינה עבירה על החוק, ולחברה  קיימת הזכות לפנות לכל ערכאה משפטית בשל נזקים שייגרמו לה כתוצאה משיבוש פעילות האתר.

4.8   יובהר כי החברה מנסה לשאוף להתאמה מושלמת בין המשתמשים, וכל הזנה של פרטים שגויים עלולה לשבש את ההתאמה זו, ובכך לפגוע בפעילות האתר כלפי משתמשים אחרים בשל פגיעה במוניטין החברה ובפעילות האתר.

4.9   המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך כי הזנת פרטים שגויים תפגע בפעילות האתר וגורמת לנזקים כלכליים לחברה, בכך ששמו של האתר נפגע.

4.10 בשל האמור מוסכם בין הצדדים להסכם זה, כי במידה וייחשף כי המשתמש הזין פרטים שגויים באתר, הרי שהוא יחויב לשלם לחברה פיצוי מוסכם בסך של 30,000 ₪ ללא הוכחת נזק, וזאת מבלי לפגוע בשום זכות של החברה לפנות לערכאה משפטית לצורך קבלת סעדים נוספים והכל בהתאם לדין.

5.      אתיקה והתנהגות המשתמשים באתר:

5.1   המשתמש מתחייב לפעול על פי נוהלי האתר, לרבות שימוש פרטני למטרה שלשמה נוצר האתר והיא מציאת בן/בת זוג המתאים/ה לצרכיו ולהתאמותיו האישיות של המשתמש.

5.2   המשתמש לא יעשה שימוש באתר על מנת לפגוע בצדדי ג' ו/או במשתמשים השונים העושים שימוש באתר ולמטרות אותן הוא משרת

5.3   המשתמש לא יעשה שימוש באתר תוך התנהגות שאינה נאותה כדלקמן:

הלקוח לא יטריד משתמשים אחרים באתר ; הלקוח לא יעשה שימוש בקללות ו/או בפנייה בלשון לא נאותה באתר ; הלקוח לא יתחזה לאדם אחר ; הלקוח מתחייב לא לשבש את תפעול האתר ; הלקוח מתחייב לא לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בסמליו ו/או ברשימת המשתמשים בו ; הלקוח מתחייב לא להטריד ו/או לשכנע ו/או לפרסם מוצרים שונים באמצעות האתר; הלקוח מתחייב לא לרמות ו/או לשכנע ו/או לשדל את משתמשי האתר להעביר לידיו כל כסף ו/או פרטים ט ו/או טובין שונים ; הלקוח מתחייב לא לנסות ולשכנע ו/או לעודד מידע מטעה ו/או לעודד פעילות פלילית ו/או פעילות טרור ביודעין /או לא ביודעין ו/או פעילות או התנהגות מאיימת/פוגענית/מגונה ו/או התנהגות שיש בה משום לשון הרע/השמצה כלפי משתמשים באתר ; הלקוח מתחייב לא לעשות שימוש בשירות בדרך שלא לשמה הוא נוצר לרבות משיכת נתונים מבסיס הנתונים ו/או כל ניסיון שיכול ועלול לפגוע בתקינות האתר ; הלקוח מתחייב לא לפרסם באתר ו/או באפליקציות בהן החברה תעשה שימוש לצורך חיבור בין המשתמשים, תמונות שקיים חשש כי יפגעו ברגשות משתמשים אחרים כמו גם תמונות עירום/פורנוגרפיה וכו'.

בשל האמור דלעיל מוסכם בין הצדדים להסכם זה, כי במידה ויעבור הלקוח על כלל ו/או כללי האתיקה כאמור בתקנון זה, הרי שהוא יחויב לשלם לחברה פיצוי מוסכם בסך של 15,000 ₪ ללא הוכחת נזק, וזאת מבלי לפגוע בשום זכות של החברה לפנות לערכאה משפטית לצורך קבלת סעדים נוספים והכל בהתאם לדין.

5.4   ההחלטה לגבי עבירה על כלל מכללי האתיקה תהיה בשיקול הדעת הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה. והחברה תהיה רשאית לתקן ו/או לערוך ו/או למחוק כל דבר שהיא רואה לנכון באתר ו/או לפנות ללקוח ו/או מי מטעמו ולנקוט כנגדו כל סנקציה שתידרש על מנת למנוע את ההתנהגות הפוגענית.

5.5    החברה תעמיד בפני משתמשים אחרים היכולת לדווח על התנהגות בלתי הולמת באמצעות טופס יצירת הקשר, והחברה מצהירה כי תעשה כל שביכולתה על מנת לבחון כל בקשה ו/או פנייה שכזו בהקדם האפשרי.

6.  אחריות החברה כלפי המשתמשים באתר:

6.1   הלקוח מצהיר כי ידוע לו, כי לא בטוח כי תמצא התאמה ו/או מציאת בן זוג כתוצאה משימוש באתר.

6.2   יובהר כי החברה לא תוכל להגן על מי מהמשתמשים אחד כלפי השני ואין ולא יהיה למשתמשים שום טענה ו/או תביעה בגין שימוש באתר ו/או בשירותים אותם מציעה החברה.

6.3   מובהר כי אין בידי החברה למנוע פגיעה באופן ישיר ו/או עקיף במי מלקוחותיה והשימוש באתר הינו באחריותם בלבד.

6.4   על כל משתמש באתר לבחור ולבחון היטב איזה חומר ו/או תוכן הוא מפרסם וכיצד הוא מתבטא באתר ו/או אפליקציות בהן תעשה החברה שימוש לצורך חיבור בין המשתמשים השונים, וכי הוא מצהיר כי הוא מודע לכך ויכול וחומר כזה יעשה נגדו שימוש ואין הדבר תלוי בחברה ו/או מי מטעמה.

6.5   החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש במידה וייחשף לחומר שאינו ראוי באתר ו/או באפליקציות בהן תעשה החברה שימוש לצורך חיבור בין המשתמשים השונים.

6.6   החברה שואפת להביא לידי לקוחותיה את המידע המוצג באתר באופן חופשי וללא הפרעות, אולם הצדדים מצהירים כי יכול ויתכנו לעתים בשל שיקולים טכניים, תקלות השייכות לצדדי ג' ו/או הפרעות בזמינות האתר.

6.7   מוסכם בין הצדדים כי החברה אינה יכולה להתחייב כי האתר יהיה זמין בכל עת ומוסכם כי לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר מרשת האינטרנט, ויודגש כי פיתוח האתר/שירות אינו סופי ונטישת פעילות האתר מצויה בידיה של החברה בלבד, ולשיקול דעתה הבלעדי ולמשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה לעניין זה.

6.8   השימוש באתר החברה נעשה על דעתו האישית של המשתמש בלבד, ונמצא בתחום אחריותו הבלעדית.

6.9 עצם השימוש באתר על ידי המשתמש מהווה הסכמה מצידו כי הוא מסכים ליטול על עצמו את מלוא הסיכון הכרוך בשימוש באתר , ויובהר כי החברה אינה אחראית בכל דרך במידה והמשתמש ייפגע כתוצאה מהשירות אותו היא מעניקה.

6.10 החברה אינה אחראית לכך שהשירות יעמוד בדרישות המשתמש, והמשתמש מצהיר ומאשר כי כל חומר או מידע שהוא יוריד ו/או יצפה באתר ו/או באפליקציות בהן תעשה החברה שימוש לצורך חיבור בין המשתמשים השונים, נעשה על-פי שיקול דעתו הבלעדי, תוך שהוא מודע לכך שהוא נוטל סיכון והוא נוטל על עצמו את מלוא האחריות במידה ויגרמו לו נזקים ו/או למערכת המחשב שלו ו/או לכל מידע שיאבד כתוצאה מהורדת המידע ו/או החומר.

6.11 אין החברה לוקחת על עצמה כל אחריות לגבי מפגש פיזי ו/או אלקטרוני בין משתמשיה שבסופו עלול להיפגע מי ממשתמשיה בצורה פיזית ו/או נפשית מאחד ממשתמשי האתר, ויובהר כי המשתמש מצהיר ומאשר כי ככל וייפגע הדבר יהיה באחריותו הבלעדית והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה נגד החברה, ככל ויגרמו לו נזקים.

7.  פרטיות וסודיות:

7.1   מובהר ללקוחות החברה כי לא קיימת כל חובה למסור מידע אודותיהם, והם מצהירים כי הם מוסרים כל מידע ו/או תמונה אודותיהם מרצונם הטוב והחופשי במטרה למצוא התאמה ובן זוג מתאים לצרכיהם.

7.2   פרטיהם של הלקוחות הרשומים באתר ישמרו בהתאם לנהלי החברה, בשרתי החברה, וזו תעשה כל שביכולתה להגן החברה על פרטיים אלו תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים, בשמירה על פרטי המשתמש והפרטיות שלו.

7.3   מובהר כי החומר יישמר ברשת האינטרנט ומשכך הוא יהיה חשוף למתקפות שונות ו/או לחשיפות על ידי צדדי ג'.

7.4   החברה יכולה לעשות שימוש במידע שימסור המשתמש בהתאם לדין, וכמו כן לעשות ניתוחים סטטיסטים על מנת לשפר את בסיס הנתונים המצוי בחזקתה.

8.      קניין רוחני

8.1  האתר לרבות תוכנו, עיצובו, הקוד שלו, סרטונים, גרפיקה, טקסטים, קבצים המציעה החברה להורדה, תמונות  וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים לחברה ומהווים קניינה הרוחני הבלעדי אלא אם כן צוין אחרת, ולאור האמור אין לעשות בהם שימוש ללא אישור מהחברה בכתב ומראש.

8.2   כמו כן חל איסור לשכפל, להפיץ, לחקות, להעתיק, לפרסם, או לעשות שימוש בפיסות קוד, סרטונים, סימנים מסחריים, גרפיקות, ו/או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש אישור בכתב מהחברה.

9.      כוחו של התקנון והפרתו

9.1   מובהר בזאת, כי אין בסמכות מי מהארגונים המצויים בחברה לסטות, מהוראות תקנון זה.

9.2   מובהר כי החברה אינה מחויבת להצהרות, ו/או לכל הצהרה של לקוחות באתר ו/או עובדים באתר ו/או שנכללו בפרסומת.

9.3   בכל מקרה בו סבור המשתמש כי החברה ו/או מי מטעמה פעל בניגוד לתקנון זה הוא יפנה בכתב לחברה, באמצעות טופס ליצירת קשר.

9.4   החל מרגע שליחת ההודעה האמורה דלעיל מוסכם כי לחברה תינתן שהות של 16 ימים להגיב על תוכן ההודעה ו/או הסרת המחדל ובמידה והסירה את המחדל אין היא מחויבת לעדכן את הלקוח.

10.   סמכות שיפוט

10.1  בכל מקרה בו התגלתה מחלוקת לגבי השימוש באתר ו/או בתקנון, מוסכם בין הצדדים כי המחלוקת תתברר בסמכות השיפוט הבלעדית של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראלים בלבד במחוז תל אביב.

11.   מדיניות פרטיות

11.1      החברה עושה כל שלאל ידה על מנת לכבד את פרטיות לקוחותיה והמשתמשים בשירותים אותה היא מספקת ומשכך החברה רואה חשיבות רבה בשמירה עליהם.

11.2      החברה עושה מאמצים רבים על מנת לשמור ככל יכולתה על המידע שנמסר על ידי המשתמש ונוקטת בכל האמצעים הידועים לה על מנת לשמור על המידע הנאסף על ידה בכפוף לחוק.

11.3      מדיניות פרטיות זו מפרטת ככל הניתן את המידע שהחברה אוגרת אודות המשתמשים ואת השימוש במידע לצורך שימוש בפלטפורמת הדיגיטליות, לרבות אתר האינטרנט של החברה, וכל שירות מקוון אחר אותו מספקת החברה (להלן יחד "השירות" ו/או "שירותים").

11.4      כל הנתונים שנמסרו ו/או יימסרו על ידי המשתמש בשל השימוש באתר, לרבות פרטי זיהוי אישי ופרטים אחרים, בין שנמסרו מרצון ו/או בהסכמה ומבלי שחלה על המשתמש חובה למסור אותם. המשתמש מצהיר כי ידוע לו והוא נותן הסכמתו כי המידע יישמר במאגר המידע של החברה.

11.5      למען הסר ספק יובהר כי המידע שיתקבל בשל השימוש באתר ו/או בשל מתן השירותים ו/או השימוש בשירותים השונים, כמו גם בעת ביצוע פעולות וכל מידע אחר הנובע מפעילות המשתמש באתר ייאגר במאגרי מידע כאמור.

11.6      כמו כן, בשל העובדה כי המשתמש עושה שימוש באתר לצורך מציאת בן/בת זוג הוא מצהיר כי הוא מאשר לחברה למסור פרטים למשתמשים אחרים לצורך קבלת השירות, ו/או לספקי שירות הנדרשים לצורך ביצוע רצון המשתמש.

11.7      המשתמש מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך שהחברה תעשה שימוש במידע שיימסר על ידי במישרי או בעקיפין לצורך קבלת החלטות ו/או מתן שירותים.

11.8      כמו כן המשתמש מצהיר ומאשר לחברה לעשות שימוש במידע שייאסף לצורך יצירת קשר (במידת הצורך) ו/או לצורך אוטומטי ו/או שיווק ישיר ו/או דיוור ו/או ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכי המשתמש ו/או פרסום ו/או לצורך ניטור ו/או הגברת נאמנות ו/או בכדי למנוע הונאה או פעילות בלתי חוקית אחרת, והכל בכפוף לדין.

11.9      החברה תהיה רשאית לעבד את המידע שנמסר על המשתמשים באתר, ותוצרי העיבוד יכולים לסייע ולשמש את החברה כדי להציע למשתמשים מוצרים ו/או שירותים נוספים ו/או שונים העשויים לעניין את המשתמש, מעת לעת, והכל בכפוף לכל דין.

11.10  כל המידע שיימסר על המשתמש ו/או מידע שייאגר במסגרת השירותים השונים המוצעים על ידי החברה יאובטח בסודיות בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

11.11  החברה עלולה לעשות שימוש בתוכנות האוגרות מידע ו/או עורכות מידע על כלל פעילות המשתמשים באתר, והכל לצורך התאמה טובה יותר של השירותים לצורך המשתמשים והמשתמש מסכים לכך.

11.12       יובהר כי החברה נעזרת, מעת לעת, בתוכנות שונות, המתבססות על Tags, Cookies , Pixels (להלן יחדיו "Cookies"), לצורך התפעול השוטף של השירות, וזאת לשם אימות פרטי המשתמש ו/או אימותו, וזאת לצורך איסוף מידע ו/או אפיון נתונים שונים אודות המשתמש ו/או אודות אופן השימוש בשירותים השונים.

11.13  בכלל זה, יובהר על ידי החברה כי היא עלולה לעשות שימוש גם ב- cookies הקשורים לצדדי ג', לדוגמה Google Analytics, , ו/או שירותי פרסום אחרים כגון גוגל ו/או פייסבוק, והכל בכפוף לתנאי השימוש והפרטיות של צדדי ג',.

11.14              למידע נוסף אודות השימוש ב- Cookies, ניתן לפנות לכתובת הבאות:

11.14.1  https://policies.google.com/privacy

11.14.2  https://policies.google.com/technologies/types

11.14.3  https://www.facebook.com/policies/cookies

11.15       מובהר בזאת למשתמש כי באפשרותו לעדכן או לשנות את ההגדרות במכשירו ולחסום באופן את השימוש ב Cookies.

11.16       המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך כי באפשרותו לעדכן את הגדרות הפרסום בצדדי ג' השונים.

11.17       באישור התקנון ותנאי מדיניות הפרטיות, המשתמש מצהיר כי נותן הסכמתו לשימוש בכלים המתוארים מעלה ו/או בטכנולוגיות השונות, והכל למטרות דומות, כגון שימוש במידע שייאגר לצורך זיהוי ו/או ניטור של המשתמש.

11.18       המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך כי במידה ו/או מועבר לפרסומת העלולה להופיעה באתר בשל העובדה כי הוא לחץ עליה, אזי הוא יהיה כפוף לתנאים מדיניות הגנת הפרטיות המצויים באתרים אלה.

11.19       המשתמש מצהיר ומסכים לכך כי החברה יכולה להעביר פרטים לצדדי ג' לצורך שיפור השירות ו/או ייעול השירות והכל על מנת להתאים למשתמש תכנים ו/או מידע המיועד לצרכיו.

11.20       כמו כן המשתמש מסכים לקבל התראות בדחיפה באמצעות "גוגל" ו/או "אפל" לטלפון.

11.21       החברה שומרת על הזכות לעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות שלה. והשינוי ייכנס לתוקף מידי.

11.22       לכל שאלה ו/או פנייה ו/או הבהרה ניתן לפנות באמצעות עמוד יצירת הקשר.

התנתקת בהצלחה מחשבונך

מקווים לראות אותך כאן שוב בקרוב